Herkkä Sydän – tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja rekisteriä hoitava henkilö
Tmi Herkkä Sydän
Y-tunnus 3238585-7

Maisa Launonen
Matti Niemen tie 10
41660 Toivakka

050 518 1376
maisa@herkkasydan.fi

Tietosuojavastaava
Tmi Herkkä Sydän

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste sekä rekisterin tietosisältö
Vellon ajanvarausrekisterin kautta rekisteröitynyt antaa yhteystietona
sähköpostiosoitteensa, josta tarvittaessa rekisterin pitäjä saa asiakkaaseen yhteyden esimerkiksi sairastapauksessa, jolloin hoitoaika täytyy peruuttaa. Puhelimitse tehdyissä varauksissa asiakkaalta pyydetään nimi ja puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Mitään tietoja (nimeä, sähköpostia tai puhelinnumeroa) ei anneta yrityksen ulkopuolelle.
Hoitotilanteessa asiakkaan tietoja kerätään vain asiakkaan suostumuksella. Tietoihin
kuuluu nimi (asiakkaan halutessa vain sukupuoli) ja syntymävuosi sekä
terveydellinen tila (mahdollinen lääkitys ja lääketieteelliset toimenpiteet), mikä voi
vaikuttaa hoidon toteutukseen. Näitä tietoja ei näytetä muille. Hoitajalla on salassapitovelvollisuus.
Käsin kirjoitetut hoitoraportit ovat opiskeluvaiheessa raportteja, jotka asiakkaan
suostumuksesta näytetään opettajalle.

Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän
sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.
Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito- tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen
kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen
käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai
Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on
kirjoitettu. Hänellä on oikeus myös pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai
poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus
tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus
viranomaiselle.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja rekisteröidyn allekirjoituksella
varustettuna yllämainittuun osoitteeseen osoittamalla.

Asiakkaan tietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin ilman lupaa.